Year︰    Query
 

Foreign issuers apply for Taiwan Depositary Receipts listing

 
Application Date Code Company Chairman Estimated Number of Units to be Issued Actual Number of Units to be Issued Underwriter
2010/11/29 911617 Tiangong International Zhu Xiao Kun 80,000,000 0 Polaris Securities
2010/11/29 911368 Xtep Ding Shui Po 250,000,000 0 Polaris Securities
2010/11/25 916665 ELPIDA Yukio Sakamoto 200,000,000 200,000,000 KGI Securities
2010/11/23 910505 Xingye Copper Changyuan Hu 65,000,000 0 KGI Securities
2010/11/16 911615 Ziwo Ting Chun Yuen 71,200,000 0 Polaris
2010/11/15 911616 Du Kang Gao Feng 130,000,000 130,000,000 Polaris
2010/11/05 910069 SSL Wu Mu Hsing 28,000,000 0 Fubon Securities
2010/11/04 910362 China Zenith Chen Yuen Tuag 120,000,000 0 Sinopac Securities
2010/10/06 910801 Golden Meditech Kam Yeun 90,000,000 90,000,000 Polaris Securities
2010/10/04 910861 Digital China Guo Wei 260,000,000 260,000,000 KGI Securities
Top